विशेष सल्लाकार समिति

तेजेन्द्र कुरुम्बाङ्ग
हर्कजङ्ग कुरुम्बाङ्ग
नर बहादुर कुरुम्बाङ्ग
सन्तोस कुरुम्बाङ्ग
अमर बहादुर कुरुम्बाङ्ग
हर्क बहादुर कुरुम्बाङ्ग
हेम कुरुम्बाङ्ग
होम भक्त कुरुम्बाङ्ग सिम्ले
योगेन्द्र कुरुम्बाङ्ग
वसन्त कुरुम्बाङ्ग
रामभक्त कुरुम्बाङ्ग
सेयर गर्नुहोस